Gizlilik Bildirimi

Şartlar ve Gizlilik

Gizlilik Hakları, Şartlar ve Yükümlülükler 

www.e-zayiflama.com adı altında yayın yapan sitemize katılan, kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderen ve bu materyallerin içinde yer alan kişi / kuruluşlar aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. 

1. Şahsi Bilgiler ve Erişim
1.1. Site üyeleri / Kullanıcılar kendisinden istenilmesi durumunda, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi doğruluk çerçevesi içinde vermekle yükümlüdürler. 

1.2. Üye / Kullanıcılar www.e-zayiflama.com adresi üzerinde yasalar gereğince temyiz kudretini elinde bulunduran kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan şahıslar (18 yaşından büyük olma koşulu başta) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan şahısların (18 yaşından küçükler başta) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini, aksi takdirde www.e-zayiflama.com ve yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler. 

1.3. Üye / Kullanıcılar, siteye girmek için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Servislerin kullanımı için gerekli modemleri, bilgisayar donanımlarını, yazılım ve telefon servislerini, herhangi bir sınırlama olmadan, tüm gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu ve benzer ekipmanların veya yardımcı servislerin, 'Servis' lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur. *-*

2. Üye / Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri 
2.1. Üye / Kullanıcıların www.e-zayiflama.com websitesinde beyan ettiği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi şahsi görüşüdür ve sadece kendisini ilgilendirir. Sitede siyasi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yapılamaz, toplumun zararına ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşe ve inançlara hakaret, tehdit, taciz amacı içeren sözler kullanamaz. 

2.2. Üye / Kullanıcılar, T.C. Anayasası, TCK (Türk Ceza Kanunu) ve ilgili özel kanunlar gereğince suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birliği bozucu, genel ahlaka, kamu çıkarlarına ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, söz, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini aksi takdirde şahsi olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. 

2.3. Üye / Kullanıcılar, www.e-zayiflama.com websitesi kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam / tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz. 

2.4. Üye / Kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk o üye / kullanıcıya aittir. 

2.5. Üye / Kullanıcılar, www.e-zayiflama.com websitesi yönetiminin bir bildirim / uyarsına dayalı olarak ya da olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, söz, yorum gibi materyalleri siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt ederler. Üye ve kullanıcılar www.e-zayiflama.com yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti, video paylaşımını ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkını kabul ederler. 

2.6. Üye / Kullanıcılar, başkalarının websitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üye ve kullanıcılara ait olacaktır. 

2.7. Üye / Kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vb, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bunları elinde tutan maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, vahşet, kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler. 

2.8. Üye / Kullanıcılar, şahsi bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilirler. Bunların içerisinde, e-posta / e-mail adresi ve şifre mevcuttur. Bunların yanı sıra üye ve kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen her türlü veri / materyaller www.e-zayiflama.com tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte de üçüncü bir şahsa devredilmez. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için üye ve kullanıcının silmek istediği öğenin 3. kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi takdirde www.e-zayiflama.com ve yöneticilerinin kontrol etme, düzenleme, denetim ve sorumluluğu söz konusu olamaz. 

3. Yasal Şartlar
3.1. Üye / Kullanıcılar, www.e-zayiflama.com adresi üzerinden ifade ettikleri tüm eylem, yazı, video, fotoğraf, söz, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vb. konularda yetkisi olduğunu, aksi takdirde www.e-zayiflama.com websitesi ve yetkililerine yönelecek her türlü takip / talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. 

3.2. Üye / Kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, söz, yorum gibi her türlü materyalin nitelik ve içeriğinden resmi kurum / kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında www.e-zayiflama.com yönetimine karşı da sorumludur. 

3.3. Üye / Kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve websitesine giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servis seçim ve kullanımında da siteye girişlerinde de her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin www.e-zayiflama.com yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler. 

4. Yasal İzinler
4.1. Üye / Kullanıcılar; kendilerine ait olduklarını onayladıkları ve bu onayın doğruluk çerçevesinde olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin eylem, yazı, video, fotoğraf, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu?nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve / veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve / veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etme ve temsil haklarını, söz konusu ses ve / veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK?in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve / veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

4.2. Üye ve kullanıcılar, www.e-zayiflama.com websitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri (indirdikleri) video, materyal ve verileri tekrar tekrar izleyip bilgi almak, bilgi tazelemek amacı ile kullanacığını, bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

5. Gizlilik Hak ve Şartları
5.1. www.e-zayiflama.com websitesine bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini websitesi kayıtlarında bağlantı tarih/saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği gerekse olası kullanıcı sorunlarının çözümünde anahtar bilgiler olup kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir. 

5.2. Üye / Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta / e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. www.e-zayiflama.com kullanım koşulları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta / e-mail ile mesaj gönderir. 

5.3. Kural olarak site ve üye / kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vb. sır niteliğindedir ve asla ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup, bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da teşkil etmemektedir. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün mertebe dar tutulmaya çalışılacaktır. 

6. Güvenlik
6.1. www.e-zayiflama.com sitesi güvenlik için gerekli tedbirleri almaya son derece özen göstermiştir. Tüm kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Üye / kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta / e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta / e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez. 

6.2. www.e-zayiflama.com sitesi hem kendi hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin verilmemesi için gereken çaba gösterilmektedir. 

6.3. Üye / kullanıcılar, internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme yapamaz, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz. 

6.4. Önerilen Güvenlik Önlemleri ; 
Üye / kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, e-posta/ e-mail yoluyla ve/veya başka bir yöntemle tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır. 

Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan spor takımının ismi gibi tahmin edilebilir şifrelerin kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır. 

E-posta / e-mail sağlayıcılar dışında (yahoo, hotmail, gmail, vb), kurumsal olmayan kişisel sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta / e-mail adresi ve şifreler kesinlikle girilmemelidir. Bu konuda www.e-zayiflama.com tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir. 

7. Hükümler
7.1. Yukarıdaki tüm yazılı hükümler ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

7.2. www.e-zayiflama.com sitesi yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir. Kullanıcı, Kullanım Şartları?nı kabul ederek, periyodik olarak Kullanım Şartları?nı okuması gerektiğini de kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 

Üye / Kullanıcılar yukarıdaki hüküm, şart ve sınırlamalar ile özel yükümlülüklerinin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını, bunları bilerek kabul ettiklerini kabul ederler. 

8. Cevap Olanlar ( Sorularımızı Cevaplandıran Uzmanlarımız ) 
8.1. Telefon, e-posta, yüz yüze yada diğer yollarla iletişime geçilip görüşme yapıılmasının ardından, çekim (röportaj) için belirli bir gün alınır ve E-Zayıflama ekibi olarak belirlenen gün ve saatte çekimin olacağı ofis / muaynehane / salon v.b ortamına gidilir. Çekimden son iki saat öncesine dek geçerli sebep sunulması durumunda çekim iptal edilebilir yada ertelenebilir. Aksine geçerli sebep olmaksızın yalnızca isteğe bağlı olarak son iki saat içinde çekimin iptali söz konusu değildir. Sebebi ise E-Zayıflama olarak bir çekimin iptal olması durumunda programın aksaması ve buna bağlı olarak vaktimizden kayıp olan zaman dilimine farklı bir çekimin sığdırılamamasıdır. 

8.2. Görüşme yapılıp, çekim aşamasına gelindiğinde E-Zayıflama ekibinin kendi içinde hazırladığı ve bunlara ek olarak E-Zayıflama ziyaretçilerinin cevaplandırılmasını istediği sorular eşliğinde çekime başlanır. Uzmanımız önce kendini kısaca tanıtır ve ardından muhabirimiz tarafından sorulan sorular, cevaplandırılmaya başlar. Çekimler tamamlanıp siteye atıldığında, video süresince uzmanımızın ismi ve ünvanı yer alarak reklamı yapılmaktadır. Ancak çekim esnasında özel bir şirket ( spor salonu, güzellik merkezi v.b ) reklamını yapmak kesinlikle ve kesinlikle yasaktır. Çünkü E-Zayıflama'nın amacı yalnızca insanları, işinin uzmanları aracılığıyla bilgilendirmektir. E-Zayıflama bir reklam değil bilgi platformudur. 

8.3. Çekimin tamamlanmasının ve E-Zayıflama ekibinin çekilen videoların montaj / edit işlemlerini tamamlamasının ardından videolar; www.e-zayiflama.com adresine, sorularımızı cevaplandıran uzmanlarımızın ismi ve ünvanı eşliğinde yüklenir. E-Zayıflama ekibi, çekilen bu videoları İnsan Hakları ve Özel Hayatın Gizliliği çerçevesinde kendisine ait olan her türlü sosyal medya hesaplarında(facebook/twitter/instagram/youtube v.b) paylaşma yetkisine sahiptir. Ve yine İnsan Hakları ve Özel Hayatın Gizliliği dahilinde çekimi yapılan uzmanlar dahil hiç kimse videoların ve materyallerin websitesinden yada sosyal medya hesaplarından kaldırılmasını talep edemez. Videoların silinmesini talep etmesi söz konusu olduğunda belirlenen ücret karşılığında videolar tüm sosyal mecralardan bir daha yüklenmemek üzere kaldırılır. 

8.4. Çekim yapılacak uzman tüm bu şartları kabul etmiştir.

© 2016 - 2024 E-zayıflama - Tüm Hakları Saklıdır. İçerik Problemleri İçin Lütfen İletişim Sayfasından İletişim Yollarını Deneyiniz.
E-Zayıflama ; CC Holding İştirakidir.